Werknemers

“Acht” Uitzendburo B.V. is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Acture B.V. draagt, in opdracht van “Acht” Uitzendburo B.V., zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodrager schap Ziektewet. “Acht” heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. Acture laat zich in de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst.