Werkgevers

De tien meest gestelde vragen over inlenersaansprakelijkheid

Het aantal flexibele arbeidskrachten in de sector is de afgelopen jaren verder toegenomen. Als u een uitzendbureau inschakelt, loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de door dit uitzendbureau verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en omzetbelasting. In dit artikel worden de tien meest gestelde vragen over inlenersaansprakelijkheid beantwoord.

1.    Wat is inlenersaansprakelijkheid?
De inlenersaansprakelijkheid is een anti-misbruikregeling om te voorkomen dat in- en uitleners van personeel onder de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting uit kunnen komen. Als u personeel inleent en de uitlener kan de loonbelasting en/of omzetbelasting niet voldoen, kan de Belastingdienst u als inlener aansprakelijk stellen voor deze belastingschulden van de uitlener.

2.    Wanneer is de inlenersaansprakelijkheidsregeling van toepassing?
U kunt als inlener aansprakelijk worden gesteld als u personeel inleent en tevens de leiding of het toezicht over deze werknemers heeft. Als zowel de leiding als het toezicht bij de uitlener blijven, kunt u niet inlenersaansprakelijk gesteld worden. U kunt dan echter nog wel worden geconfronteerd met de zogeheten ketenaansprakelijkheid (namelijk als sprake is van aanneming van werkzaamheden). 

3.    Kunt u inlenersaansprakelijkheid voorkomen?
Ja, als u gebruik maakt van een SNA-gecertificeerd uitzendbureau kunt u een volledige vrijwaring verkrijgen voor de inlenersaansprakelijkheid. U moet dan wel 25% van de factuursom (inclusief BTW) storten op de G-rekening van de uitlener. Als er sprake is van verlegging van BTW door de uitlener aan u, hoeft u slechts 20% te storten. Tevens moet er aan diverse administratieve voorwaarden worden voldaan. U kunt nagaan of een uitzendbureau gecertificeerd is via www.normeringarbeid.nl. 

4.    Wat is een G-rekening en hoeveel moet ik hier op storten?
Een G(geblokkeerde)-rekening is een speciale rekening voor een uitlener/onderaannemer, die alleen kan worden aangewend voor betalingen aan de fiscus (of bij doorlening e.d., voor betalingen op een andere G-rekening).

Als u géén gebruik maakt van een SNA-gecertificeerd uitzendbureau, bent u –mits wordt voldaan aan de administratieve voorwaarden- gevrijwaard tot het bedrag dat u op de G-rekening heeft gestort. Deze vrijwaring geldt niet als u weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de uitlener niet zal betalen aan de Belastingdienst. Een G-rekening is te herkennen aan het negencijferig rekeningnummer dat begint met 99. Het is raadzaam om het bedrag van de factuur dat overeenkomt met de af te dragen loon- en omzetbelasting door de uitlener te storten op de G-rekening als u géén gebruik maakt van een gecertificeerd uitzendbureau.

5.    Waar moet een administratie van ingeleende werknemers aan voldoen?
Het registreren van het ingeleende personeel is zeer belangrijk ter voorkoming van aansprakelijkheidsrisico's tegen het antoniementarief. Daarom moet u van alle ingeleende werknemers de gegevens uit hun identiteitsbewijs registreren, alsmede van de tewerkstellingsvergunning (bij buitenlandse arbeidskrachten), registratie van NAW-gegevens, een registratie van de gewerkte uren (de manurenregistratie) en een controlevergelijking van de facturen met de manurenregistratie. Deze registratie is ook van belang in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen.
Tot 2014 was uitgangspunt dat u ook een kopie van het identiteitsbewijs bewaarde, maar dat mag in veel gevallen niet meer. Daarom moet u de relevante gegevens uit het identiteitsbewijs overnemen (zoals nummer en geldigheidsduur). Tevens moet u vastleggen hoe u de juistheid van deze gegevens hebt gecontroleerd. 

6.    Hoe zit het met het depotstelsel?
De Nederlandse overheid is al enige tijd van plan om het g-rekeningensysteem te vervangen door een depotstelsel. De ondernemer stort dan niet langer op een rekening van de uitlener, maar rechtstreeks op een vrijwaringsrekening van de Belastingdienst. Dit systeem –met nieuwe regelgeving voor inleners en uitleners- biedt de Belastingdienst meer mogelijkheden om verschuldigde bedragen te kunnen incasseren. 

De geplande invoering is regelmatig uitgesteld en inmiddels is het de vraag of het depotstelsel er ooit zal komen. 

Onduidelijk is wat dit betekent voor voorgestelde nieuwe regelgeving met betrekking tot niet gecertificeerde uitzendbureaus. Deze wetgeving hield in dat ten minste 35% van de factuur in het depot zou moeten worden gestort. Naast een extra aan- sprakelijkheidsrisico zou het niet nakomen van de verplichtingen ook tot boetes kunnen leiden (zowel bij de inlener als de uitlener). 

7.    Wanneer wordt een inlener verder niet aansprakelijk gesteld?
Als door omstandigheden buiten de schuld van én de inlener én de uitlener de belastingschulden niet kunnen worden voldaan, bijvoorbeeld door een plotselinge verslechtering van de economie of extreem slechte weersomstandigheden, kunt u als inlener een beroep doen op de 'disculpatiebepaling'. U wordt dan zelfs als u gebruik maakt van een niet gecertificeerd uitzendbureau niet inlenersaansprakelijk gesteld.

8.    Is er een samenloop tussen bestuurders- en inlenersaansprakelijkheid?
Ja, als de belastingschulden door een uitlener niet kunnen worden voldaan, zal de Belastingdienst (bij voldoende verhaalsmogelijkheden) eerst proberen de bestuurders van de BV aansprakelijk te stellen, voordat inlenersaansprakelijkheid aan de orde komt.
Als u inlenersaansprakelijk gesteld bent, kunt u deze aansprakelijkheid ook verhalen op een bestuurder die bestuurdersaansprakelijk is. In de praktijk komt dit echter vrijwel nooit voor, omdat de bestuurder geen verhaal biedt. 

9.    Is een aanvraag voor NEN-4400 certificering een goede indicatie?
De bedrijven die een aanvraag hebben lopen voor een certificering kunt u ook nagaan via de registers. De aanvraag biedt echter nog geen zekerheid.   Het is dus beter om pas van een uitzendbureau gebruik te maken nadat de aanvraag daadwerkelijk is omgezet in een echte registratie. 

Staat het uitzendbureau waar u mee samenwerkt in de lijst van SNA? Kijk hier.